Curriculum Vitae Greetje Kooistra

 

Huidig:

 • Extern vertrouwenspersoon, diverse organisaties
 • Gedragstrainer, diverse organisaties
 • Loopbaanbegeleiding, oa in samenwerking met Jobcreator

Projecten, coaching en trainingen: 

 • Vertrouwenspersoon extern, diverse organisaties
 • Begeleiden en doorontwikkelen van trainers en trainingsprogramma, Ergon Eindhoven
 • TalentPlus: doorontwikkelen van een trainingsprogramma in het kader van de Participatiewet, KempenPlus Bladel
 • Projectleider en trainer bij Swim to Survive . Swim to Survive is een organisatie die "teach the swimming teachers"-programma's opzet ter voorkoming van verdrinking in ontwikkelingslanden. Projecten in Soedan en Tanzania.
 • Eigenaar trainingsbureau “De Stip”. Missie: mensen aan de rafelrandjes van de samenleving een stapje verder helpen.
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen: ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor mensen die een zetje richting werk nodig hebben. 
 • Projectleider RSD Kromme Rijn Heuvelrug. Ontwikkelen en managen van diverse doelgroepsgewijze projecten en trainingen voor mensen in een achterstandspositie: allochtone vrouwen, vluchtelingen, laaggeletterden, mensen met een taalachterstand, etc
 • TOF: Trainen, Opleiden, Functioneren. Project in opdracht van de gemeente Hoorn, in samenwerking met Action B.V.  Er is een duurzame samenwerking tot stand gekomen tussen gemeente, grote werkgevers in de regio en sociale partners. In het gerealiseerde trainingscentrum worden mensen met een grote afstand tot werk opgeleid tot werknemer.
 • Ontwikkelen en projectmatig uitvoeren wijkgericht armoedebeleid voor een 40+preventiewijk, samenwerking gemeente Haarlem, woningcorporaties, zorgverleners, maatschappelijk werk. Doel: doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede door persoonsgerichte en persoonlijke interventies. Er zijn twee wijksteunpunten gerealiseerd van waaruit de dienstverlening van de partners geleverd wordt. Mijn rol: visievorming, besluitenbegeleider, projectleider
 • “Iedereen doet mee”, programma met wijkgerichte aanpak in de K5-gemeenten met als doel het ontwikkelen van vraaggerichte dienstverlening. Mijn rol: aansturen projectleiders, coördineren interne en externe partijen, samenwerking realiseren tussen overheid en bedrijfsleven
 • Ontwikkelen programma sociaal economisch bewustzijn bij kinderen, ism Leefstijl en Moed (Stichting Zinloos Geweld). Het doel was het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede door bewustwording op jonge leeftijd. Hiervan is een lesmodule ontwikkeld die is geïmplementeerd in het lesprogramma van Leefstijl. Mijn rol: initiatiefnemer, coördinator
 • Ontwikkeling van een project gericht op herstel uit verslaving en reactivering van verslaafde WWB-cliënten, samenwerking Jellinek Minnesota, gemeente Haarlem, Roads, Divosa. Mijn rol: initiator, coördinator, projectontwikkelaar, voorbereiden ESF-aanvraag. Resultaat: duurzame samenwerking gemeente Haarlem met Jellinek Minnesota
 • Gemeente Schoonhoven: programma met beleidsterrein overstijgende projecten (economische zaken/welzijn/Werk & Inkomen) waarin onder andere een elitecorps gevormd is met mensen met meervoudige problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aansluiting citymanagement gerealiseerd. Doel van het project: persoonlijke achterstanden verkleinen door mensen een maatschappelijke rol te geven. Mijn rol: programmamanager, vertalen politieke wens naar praktische projecten, projectleiders aanstellen, projectteams samenstellen, coördineren projecten, samenwerking met lokale ondernemers realiseren
 • Opstart Werkgevers Service Punt Gorinchem, multipartiete samenwerking tussen 7 gemeenten, Regionale Sociale Dienst, UWV, CWI, werkgevers en ondernemersorganisaties met als doel de ondernemersvraag leidend laten zijn voor de dienstverlening van de gemeente. Mijn rol: projectleider, partijen coördineren, ondernemersvraag vertalen naar gemeentelijke dienstverlening, samenstellen en aansturen projectteam, implementatie in gemeentelijke organisatie
 • Formulierenbrigade gerealiseerd bij gemeente Gorinchem en regio Utrechtse Heuvelrug (diverse dorpskernen) met als doel het koppelen van dienstverlening in wijken aan (re-)integratie en werkervaring. Mijn rol: projectleider, coördineren dienstverlening en partners, begeleiden Europese aanbesteding. In beide opdrachten is de formulierenbrigade geïmplementeerd in gemeentelijke organisatie

Beleid:

Als senior beleidsmedewerker heb ik ervaring op de volgende beleidsterreinen:

 • Arbeidsmarktbeleid en participatie
 • Doorbreken van de spiraal van generatie op generatie overgedragen armoede en werkloosheid
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen
 • Algemeen sport- en welzijnsbeleid
 • Verenigings- en vrijwilligerswerkbeleid
 • Integratiebeleid

Mijn rol: veldwerk, informatie verzamelen, partijen coördineren, budgetteren, beleidsnota’s schrijven, aanbestedingen begeleiden

 

En verder:

 • Maatschappelijk betrokken ondernemen: Samen voor Zeist. Dit project is uitgegroeid tot het landelijk concept “Samen voor….”
 • Samenwerking met regionale ondernemers(organisaties) en MBO Nederland
 • Omvorming allochtone zelforganisaties regio Utrecht
 • Zwemonderwijzer bij zwembad De Wetering en zwembad Dijnselburg
 • Slottuintheater Zeist: van reanimatie tot stichting
 • Verdiepingstheater: coachen door middel van improvisatietheater

 

Overig:

 • Begeleiden van bewakers van Penitentiaire Inrichting Den Engh in de omvorming van Justitiële Inrichting (bewaken) naar Gesloten VWS Inrichting (verlenen van zorg)
 • Mede oprichter en bestuurslid Stichting de Stip, 2011
 • Werkbezoek aan Suriname om de mogelijkheden voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te onderzoeken. Gesprekken met minister van Arbeid, Technologie en Ontwikkeling, directie Vereniging Surinaams Bedrijfsleven; bezoek Leri for Life-projecten (= Life Long Learning)
 • Bestuurslid Samen voor Betrokken Ondernemen
 • Europese expertmeeting reïntegratie en rehabilitatie, IJsland Final conference Leonardo da Vinci-project “Social Return”, Reijkjavic
 • Betrokken bij het Leonardo da Vinci-project “Live Long Learning”
 • Advisering Zeister Ondernemers Federatie omtrent Binnenstad Management
 • Lid van Raad van Advies van Samen voor Zeist